الگوریتم اینستاگرام
Digital Marketing
ساناز نصیری

الگوریتم اینستاگرام

الگوریتم اینستاگرام جدول محتواها الگوریتم اینستاگرام برای کمک به ارائه بهترین و مرتبط ترین محتوای هر کاربر در هر بار بررسی خبرمایه است. هرچند تاکنون،

مطالعه بیشتر »
ویدیو مارکتینگ
Digital Marketing
ساناز نصیری

ویدیو مارکتینگ

ویدیو مارکتینگ جدول محتوا اگر عکسی هزار کلمه ارزش داشته باشد پس فیلم بسیار ارزش بیشتری دارد. این اساس ویدیو مارکتینگ و یک استراتژی بازاریابی

مطالعه بیشتر »